Vedtæfter for foreningen

FRI NATUR

§ 1. Navn:
1.1 Foreningens navn er Fri Natur.

§ 2. Foreningens hjemsted:
Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.
Foreningen er landsdækkende og kan afholde aktiviteter, samt oprette lokale afdelinger i hele Danmark.

§ 3. Formål:
Fri Natur arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur.
Fri Natur arbejder for større og sammenhængende naturområder i Danmark.
Fri Natur betragter ikke hegnede arealer som vild natur.
Fri Natur arbejder for levevilkårene og den frie bevægelighed for det naturligt forekommende vildt.
Fri Natur tager afstand fra storskala natureksperimenter, herunder indhegnede naturnationalparker, der fjerner habitater og begrænser friluftslivets reelle adgang.
Fri Natur arbejder for, at ændringer eller etablering af natur, er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.

§ 4. Medlem:
Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger og organisationer, der ønsker at bakke om op foreningens arbejde for foreningens formål. Man er medlem af foreningen, når kontingent er betalt.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Bestyrelsen redegør skriftligt overfor medlemmet om årsagen til eksklusionen. Medlemmet kan appellere bestyrelsens afgørelse til førstkommende generalforsamling.

§5. Øverste myndighed:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.
Alle medlemmer indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse sker ved fremsendelse af mail til alle medlemmer. Desuden oplyses der om indkaldelsen via de for foreningen almindelig anvendte sociale medier samt på hjemmesiden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 2 uge før generalforsamlingen.
Indkomne forslag og endelig dagsorden offentliggøres på de for foreningens almindelig anvendte sociale medier samt på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. Så vidt muligt offentliggøres forslag til budget for kommende år ligeledes inden generalforsamlingen.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hver husstand har en stemme. Foreninger, organisationer og virksomheder o.l. har ikke stemmeret men kun taleret på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer samt ved opløsning af foreningen (se § 10).

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning ved kampvalg – eller såfremt minimum 3 af medlemmerne ønsker det.
Dagsordenen til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Evt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen eller såfremt mindst 2/3 af medlemmer skriftligt anmoder herom.
Ved indkaldelse gælder de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsen:
Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer og leder foreningen mellem to generalforsamlinger. Bestyrelsen udgøres af 5-7 medlemmer. Såfremt der ved valget på ordinær generalforsamling ikke er tilstrækkelig med kandidater kan bestyrelsen supplere sig selv i valgperioden.
Der vælges 2-3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne sidder for en 1 årig periode.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, nedsætter de nødvendige udvalg og involverer så mange medlemmer som muligt i foreningens udvikling.

§ 8. Økonomi og tegningsret:
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Regnskabet skal ved afslutning underskrives af hele bestyrelsen.
Regnskabet revideres og underskrives af den af medlemmerne valgte revisor, der også har ret til at efterse evt. kassebeholdningen i løbet af regnskabsåret.

§ 9. Tegningsregel:
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab – dog skal økonomiske dispositioner over kr. 5.000 godkendes af et flertal af bestyrelsen. Foreningens kasserer kan dog afholde udgifter på foreningens vegne, begrænset opad til kr. 500,00.
Bestyrelsen kan give økonomisk fuldmagt til enkeltpersoner og udvalg.
Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§ 10.
Opløsning af foreningen kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 30 dages varsel i denne anledning og med min 4 uger imellem hver. På hver af de to generalforsamlinger skal ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemme for, at foreningen opløses.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver et formål som støtter op om Fri Natur jf. forenings formål og virke. Den afsluttende generalforsamling, beslutter, hvad foreningens aktiver skal gå til.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling torsdag den 17. februar 2022.